Jakie dokumenty są potrzebne do przebudowy domu?

Przebudowa domu musi być wykonana zgodnie z prawem. W przeciwnym wypadku oznaczać będzie samowolę budowlaną. Aby zrealizować te czynności zgodnie z prawem potrzebne będzie pozwolenie na przebudowę. Podpowiadamy, jakie dokumenty będą do tego potrzebne, gdzie je złożyć i jak długo oczekuje się na decyzję urzędu.

Przebudowa domu – czym jest rozbudowa, a czym nadbudowa?

W świetle prawa budowlanego przebudową domu można nazwać zarówno nadbudowę domu, jak i jego rozbudowę. Poniżej przykłady rozbudowy domu:

 • dobudowanie nowych pomieszczeń do już istniejących,
 • rozbudowanie, powiększenie istniejących pomieszczeń,
 • zabudowa tarasu – stworzenie nowego pomieszczenia,
 • powiększenie pomieszczenia przez zabudowę podcienia,
 • powiększenie wolnostojącego garażu.

Nadbudową domu nazwiemy m.in.:

 • adaptację poddasza poprzez podniesienie ścianki kolankowej,
 • podwyższenie już istniejącej kondygnacji,
 • dobudowanie nowej kondygnacji,
 • wybudowanie nowego pomieszczenia nad garażem,
 • podwyższenie ścian szczytowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwolenia na przebudowę?

Wniosek o pozwolenie na przebudowę domu składa się w wydziale architektoniczno-budowlanym w stosownym do miejsca przebudowy starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Do wniosku o pozwolenie na przebudowę domu należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy (jedynie w sytuacji, gdy nie ma obowiązującego planu miejscowego).

Formularze wniosku oraz oświadczenia są dostępne we wskazanych wyżej urzędach oraz na ich stronach internetowych.

Kiedy można rozpocząć przebudowę?

Starosta powiatowy lub prezydent miasta ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy także pamiętać o tym, aby po otrzymaniu pozwolenia zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych. Decyzja wygasa bowiem, jeśli roboty budowlane nie rozpoczną się przed upływem trzech lat od dnia, kiedy decyzja ta stała się ostateczna. Pozwolenie wygasa również w sytuacji, gdy budowa zostaje przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.

Czy do przebudowy potrzebny jest kierownik i dziennik?

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót mamy obowiązek zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Musimy to zrobić co najmniej siedem dni przed tym terminem. Powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego musimy przekazać oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, a także zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków izby samorządu zawodowego. Jeszcze przed rozpoczęciem robót musimy zaopatrzyć się w dziennik budowy, a następnie zarejestrować go i opieczętować w tym samym urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę. O zakończeniu robót polegających na rozbudowie domu należy zawiadomić ten urząd. Do użytkowania domu przystąpić można po upływie 21 dni od zawiadomienia, jednak pod warunkiem, że w tym terminie nadzór budowlany nie wyrazi sprzeciwu.