Odpowiedzialność za błędy projektowe projektanta a kierownika budowy.

Na kim spoczywa odpowiedzialność? Na KB który wykonał zgodnie z projektem ale wadliwie, nie stosując zapytania wyjaśniającego, czy  do projektanta?

Spory pomiędzy kierownikiem budowy a inwestorem nie należą do rzadkich sytuacji. Nie chodzi tu jednak o przepychanki w różnych kwestiach podczas prac budowlanych. Może się bowiem dojść do sytuacji, że budowa przebiega sprawnie i spokojnie, lecz po zakończonej budowie okazuje się, że roboty zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym. Może to powodować poważne konsekwencje dla inwestora.

Jakie mogą być konsekwencje dla inwestora, jeśli roboty wykonano niezgodnie z projektem budowlanym?

W pewnych przypadkach może się okazać, że budynek będzie potraktowany przez nadzór budowlany jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. To może rodzić poważne konsekwencje prawne dla inwestora. Może on nie uzyskać pozwolenia na użytkowanie budynku. Może również zostać zobowiązany do przedstawienia projektu zamiennego, który ma pozwoli zalegalizować prace wykonane niezgodnie z projektem budowlanym. W sprzyjających okolicznościach zmiany te można zalegalizować. Niestety w skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, że przepisy na to nie pozwalają.

Niezgodność wykonania robót z projektem budowlanym

Jeśli nadzór budowlany uzna odstępstwa od projektu budowlanego za istotne, to konsekwencje finansowe i administracyjne mogą być bardzo poważne dla inwestora. Lecz inwestor nie musi zostać sam z tym problemem. Istnieje odpowiedzialność cywilnoprawna  – odszkodowawcza – w tego typu sprawach – obowiązek naprawienia szkody przez tego, kto do niej doprowadził. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego mogą doprowadzić do bardzo dotkliwych strat finansowych dla inwestora. Chodzi tu np. o koszty projektów zamiennych, czy dodatkowych robót budowlanych.

Szkodę ma obowiązek naprawić ten, kto ją wyrządził

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto ją wyrządził. Posłużmy się przykładem: w wyniku błędnych decyzji kierownika budowy inwestor został przez nadzór budowlany zobowiązany do wykonania określonych robót, a te będą go kosztować 50 000 zł – jest to kwota, które będzie stanowiła jego szkodę.

Kto więc będzie musiał zrekompensować te straty finansowe inwestorowi? Wykonawca robót, kierownik robót, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego,  czy kierownik budowy? Inwestor zatrudnił tych profesjonalistów i oczekiwał od nich spełnienia swoich zobowiązań. Nie zawsze jednak inwestor angażuje do procesu budowlanego inspektora nadzoru inwestorskiego, czy też kierownika robót. Ale zawsze zatrudnia kierownika budowy.

Odpowiedzialność kierownika budowy

To właśnie kierownik budowy zazwyczaj ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do inwestora za wykonywanie robót budowlanych z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego. Rzecz jasna, nie musi być tak, że kierownik budowy będzie ponosił odpowiedzialność finansową i w pełnym wymiarze za wyrządzone inwestorowi szkody. Jednak mając na uwadze prawa i obowiązki związane z podjęciem się obowiązku bycia kierownikiem budowy określonej inwestycji budowlanej, jego odpowiedzialność za odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego w wielu sytuacjach będzie trudna do podważenia.

Nie może więc kierownik budowy dopuścić do sytuacji, w której roboty budowlane będą realizowane niezgodnie: z przepisami prawa, pozwoleniem na budowę lub projektem budowlanym. To na kierowniku budowy ciąży obowiązek kierowania budową w sposób zgodny z przepisami prawa i pozwoleniem na budowę, a na to składa się także projekt budowlany. Kierownik budowy ponosi również odpowiedzialność za roboty, które wykonane zostały niezgodnie z prawem w sytuacji, gdy inwestor jest tego świadomy i na to się godzi.  W orzecznictwie sądowym przyjmuje się bowiem, iż kierownik budowy jest profesjonalistą, który ma obowiązek dopilnować, by roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z prawem – ma ku temu wiedzę i instrumenty prawne.