Czy hala magazynowa całoroczna, wymagająca pozwolenia również wymaga projektu przyłączy np. wody i prądu? Nawet jeżeli według przewidywanego użytkowania nie są potrzebne?

Hala magazynowa całoroczna np. w formie hali namiotowej to obiekt budowlany, który wymaga pozwolenia budowlanego. Jednak w przypadku takich hal magazynowych możemy mieć do czynienia z pewną kwestią, którą postaramy się wyjaśnić. Chodzi tu o przyłącza - czy całoroczna hala magazynowa wymaga również projektu przyłączy? Co w przypadku, jeśli planowane użytkowanie takiej hali nie przewiduje korzystania z przyłączy?

Jakie pozwolenia są wymagane w przypadku budowy hali magazynowej?

Zdobycie pozwolenia na budowę to konieczny warunek, od którego uzależnione jest rozpoczęcie inwestycji w halę magazynową. Decyzję o pozwoleniu na budowę hali magazynowej wydaje się na podstawie projektu budowlanego. Do jego opracowania konieczne jest zdobycie odpowiednich dokumentów oraz zezwoleń.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym powstać ma obiekt – aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. W takim wniosku powinna zostać określona m.in. powierzchnia zabudowy, wysokość hali oraz jej przeznaczenie, a także należy uwzględnić techniczne warunki przyłączy mediów, czyli sposób, w jaki do obiektu dostarczana będzie woda, gaz, energia elektryczna oraz odprowadzane będą ścieki. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącza się kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku – mapy katastralnej) w skali 1:500. Posłuży ona do celów lokalizacyjnych, mapa powinna obejmować zaznaczony teren inwestycji, a także obszar w promieniu 50 m.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne, jeśli teren, na którym powstać ma hala magazynowa, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas należy wystąpić do wydziału urbanistyki lub wydziału geodezji i katastru o wypis i wyrys z planu miejscowego.

Wniosek o warunki techniczne przyłączy

Wniosek o warunki techniczne przyłączy – jeśli działka, na której powstać ma hala magazynowa nie jest uzbrojona, konieczne jest złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączy. Wnioski kieruje się do przedsiębiorstw, które odpowiadałaby za dostarczanie wody, gazu, łączności telekomunikacyjnej oraz energii elektrycznej do obiektu.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy powinien zawiera mapę w skali 1:500, która określa położenie inwestycji względem istniejących sieci przesyłowych. Wniosek powinien uwzględniać także informację o rodzaju planowanej budowy. We wniosku składanym do firmy wodociągowej należy wpisać przewidziany pobór wody oraz jej przeznaczenie. Należy także wskazać ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z obiektu. We wniosku składanym do dostawcy energii elektrycznej należy określić potrzebną moc przyłączeniową. Przedsiębiorstwo energetyczne wymaga także sprecyzowania, do jakich celów wykorzystywany będzie prąd.

Uwarunkowania środowiskowe

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna być dołączona również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czyli tzw. decyzja środowiskowa. Jest ona wydawana przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Jej wydanie poprzedzone jest oceną oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. Przed wydaniem decyzji organ musi zyskać pozytywną opinię władz sanitarnych. Konsultuje się również z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i regionalnym zarządem gospodarki wodnej. Decyzja środowiskowa może być dla inwestora pozytywna, negatywna lub uwarunkowana wprowadzeniem określonych zmian w projekcie.

Projekt budowlany

Z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy zwrócić się do architekta. Przygotuje on pełnobranżowy projekt budowlany, który jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę. Przy tworzeniu go brane są pod uwagę wytyczne dotyczące rodzaju i ilość składowanych materiałów, sposobu składowania materiałów, rodzaju transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz natężenie ruchu, rodzaju i ilości zainstalowanych urządzeń, maszyn, ilości zatrudnionych osób w projektowanej hali.

W skład projektu pełnobranżowego wchodzą:

  • projekt architektury i zagospodarowania terenu,
  • projekt fundamentów budynku (jego stworzenie wymagać będzie przeprowadzenia badań geotechnicznych),
  • projekt konstrukcji budynku,
  • projekt drogowy,
  • projekt instalacji elektrycznych,
  • projekt wentylacji i ogrzewania budynku,
  • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej.

Całość musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej, określone przez sanepid, a także normy BHP.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i dokumentów i sporządzeniu projektów, można przystąpić do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w wydziale architektury właściwego starostwa powiatowego. Organ wydaje pozwolenie na budowę w ciągu 65 dni od daty wpłynięcia wniosku.